~ REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE ~
I. DEFINICJE
 • Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieosiągnięcia pełnoletniości, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Sprzedawca (Usługodawca) – Park Ewolucji sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Sławutówko 14, 84-122 Żelistrzewo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000637291, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5882420941 oraz numer statystyczny REGON 365400716, adres elektroniczny: biuro@parkewolucji.pl, tel.: +48 783 200 400.
 • System płatniczy PayU – Serwis PayU obsługujący płatności internetowe, administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU").
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Bilet elektroniczny (Bilet) – potwierdzenie zawarcia umowy wstępu do Parku ze Sprzedawcą, upoważniający do wstępu do Parku w określonym na Bilecie elektronicznym terminie, oraz dający możliwość korzystania z infrastruktury Parku – z atrakcji/urządzeń tam znajdujących się, z odpłatnych usług świadczonych (sprzedawanych towarów) na terenie Parku (usługi restauracyjne / sprzedaż towarów) podczas przebywania na jego terenie, w godzinach jego otwarcia (dalej zwane: wstęp do Parku).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określającego rodzaj i liczbę Biletów elektronicznych.
 • Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujące się w Serwisie internetowym.
 • Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie parkewolucji.pl, za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a Klient może z nich korzystać.
II. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletu elektronicznego do Parku.
 • 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Klientem a Parkiem.
 • 3. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 • 4. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  • • Dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  • • Program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader).
 • 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówienia kilku jego sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności oraz dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia (podsumowanie) przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 • 6. Park nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego PayU.
 • 7. Park nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 • 8. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - "Chcę otrzymać fakturę" - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 • 10. Park nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 • 11. Bilet elektroniczny stanowi dowód zakupu.
 • 12. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień – wstępu do Parku, w terminie oznaczonym na Bilecie elektronicznym. W przypadku biletów ulgowych, wymagane jest okazanie okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki.
 • 13. Sprzedawca informuje, iż Bilety wstępu można kupić również w kasach biletowych Parku zgodnie z obowiązującym cennikiem, jednakże niektóre promocje, preferencyjne ceny (przedsprzedaż) dotyczące Biletów elektronicznych są dostępne wyłącznie poprzez zawarcie umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży.
 • 14. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego m tj. biuro@parkewolucji.pl
 • 15. Park zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 • 16. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie biletowej Parku.
 • 17. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 18. Bilety zakupione przez bon turystyczny nie podlegają zwrotu.
III. Reklamacje
 • 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@parkewolucji.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer zamówienia, kwotę oraz datę transakcji.
 • 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Park w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do biuro obsługi klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na aders biuro@parkewolucji.pl z dopiskiem reklamacja. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • 3. Park nie ponosi w stosunku do Klienta odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Klient.
IV. Odstąpienie od Umowy
 • 1. Sprzedawca informuje iż w przypadku zamówienia Biletu elektronicznego uprawniającego do wstępu do Parku Ewolucji w określonym terminie jaki oznaczony zostanie na Bilecie, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 ptk 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.
V. Ochrona danych osobowych
 • 1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Karol Szmajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANOVEI Karol Szmajda, ul. Klęcino 44, 76-220 Główczyce NIP: 839-321-38-94, adres e-mail: biuro@anovei.pl. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Klientem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.
 • 2. Złożenie zamówienia online przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.
 • 3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Klient przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
VI. Postanowienia końcowe
 • 1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.
 • 2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

Masz konto?

Zaloguj